Företagshälsovård

Den vård som ett företag tillhandahåller för sina anställda kallas företagshälsovård. Enligt Arbetsmiljölagen är en arbetsgivare skyldig att ge hälsovård om arbetsförhållandena kräver det.

Hälsorisker i arbetet kan vara buller, kemikalier eller dålig ventilation. Men det kan också röra sig om monotona rörelser, tunga lyft eller andra ergonomiska risker, som kan ge upphov till belastnings- eller förslitningsskador. Företagshälsovården har till uppgift att arbeta förebyggande för att förhindra att skador uppkommer, och också att rehabilitera ohälsa som uppstår. Om en olycka inträffar är det även företagshälsovårdens uppgift att utreda det inträffade, och komma med förslag på åtgärder för att förhindra att samma sak sker igen.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Arbetsmiljölagen ger alla svenska arbetstagare rätt till en bra arbetsmiljö, där sjukdomar och olycksfall förebyggs. Lagen säger även att arbetsförhållandena ska anpassas efter individens förutsättningar, och att den som har varit sjukskriven en längre tid ska få hjälp för att kunna börja arbeta igen. Detta kallas arbetslivsinriktad rehabilitering, och bedrivs i samarbete mellan arbetstagaren, arbetsgivaren, företagshälsovården och Försäkringskassan.

Arbetslivsinriktad rehabilitering innebär att arbetssituationen anpassas efter den sjukskrivnas förutsättningar. Detta kan innebära olika former av ergonomiska hjälpmedel, förändringar av arbetsmiljön eller ett byte av arbetsuppgifter. Psykologisk rådgivning kan också ingå.

På större arbetsplatser finns ofta en avdelning för företagshälsovård, med anställda läkare, ergonomer m.m. Mindre arbetsplatser har istället avtal med företag som tillhandahåller företagshälsovård. Hälsovården är privat och bekostas av arbetsgivaren.

Framförhållning är A och O

Som alltid när det gäller hälsoarbete är det viktigt att eventuella problem upptäcks snabbt. Sjukskrivningarna blir färre och kortare ju tidigare man börjar arbeta på att komma till rätta med ohälsan. Vi vill därför uppmana alla som upplever någon form av ohälsa, och som misstänker att det kan bero på deras arbete, att kontakta företagshälsovården. Företagshälsovården kan remittera den sökande till den offentliga vården, om detta bedöms vara nödvändigt. Staten har också anslagit medel för att göra det lättare att komma i kontakt med företagshälsovården i ett tidigt skede.

Vanligen får man kontakt med företagshälsovården genom sin arbetsgivare. Det kan dock finnas fall då den anställde vill kontakta företagshälsovården utan att detta kommer till arbetsgivarens kännedom. Detta är möjligt vid vissa arbetsplatser, men inte vid alla.